Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

THE IMPACT OF RAPID TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ON THE MUSIC INDUSTRY: THE CASE OF GREECE

  Ίσως η πιο ολοκληρωμένη δουλειά μου σε επίπεδο έρευνας στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτής της Διπλωματικής εργασίας ήταν η συλλογή υλικού. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον για μελλοντικούς μεταπτυχιακούς φοιτητές που ψάχνουν πηγές. Επειδή το εύρος της εργασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί.
https://www.academia.edu/6870557/THE_IMPACT_OF_RAPID_TECHNOLOGICAL_DEVELOPMENTS_ON_THE_MUSIC_INDUSTRY_THE_CASE_OF_GREECE


ABSTRACT
The use of new technologies is something that has always influenced developments within the music industry. This paper examines, first, the extent to which technology affects the very existence of this industry, within an ever-changing economic environment. Secondly, it explores the areas within the music industry that have been most affected by this new technology, and thirdly, the views of people involved in it. The purpose of this paper is to present the economic impact, whether positive or negative, on the technological sectors of the music industry, based on specific literature and the use of a questionnaire distributed to 50 people from various professional backgrounds in the Greek music industry.
It gives a presentation of the overall situation of the music industry and the impact of technological developments on individual sectors of the music industry today throughout the world. Meanwhile, it focuses more specifically on the state of the music industry in Greece and looks at the implications of the use of technology in areas such as production, distribution, promotion and consumption.
Finally, it concludes by making recommendations and suggestions to improve the overall effectiveness of the music industry in Greece, both in terms of financial results and from the consumer's point of view.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη μουσική βιομηχανία ήταν κάτι που πάντα επηρέαζε την λειτουργία της. Με την παρούσα εργασία εξετάζεται, πρώτον ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει πλέον την ίδια την ύπαρξή της μέσα σε ένα συνεχώς διαμορφώμενο οικονομικό περιβάλλον. Δεύτερον, εξετάζονται οι τομείς της μουσικής βιομηχανίας που επηρεάζονται περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες και τρίτον, οι απόψεις των εμπλεκόμενων ανθρώπων μέσα σε αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις οικονομικές επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, της τεχνολογίας πάνω σε επιμέρους τομείς της μουσικής βιομηχανίας με βάση συγκεκριμένη βιβλιογραφία και τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε 50 ανθρώπους από διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική μουσική βιομηχανία.
Γίνεται μια παρουσίαση της γενικότερης κατάστασης της μουσικής βιομηχανίας και οι επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων σε επιμέρους τομείς της μουσικής βιομηχανίας σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα εξετάζεται η κατάσταση της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και επιπτώσεις της χρήσης της τεχνολογίας σε τομείς όπως η παραγωγή, διανομή, προώθηση και κατανάλωση.
Τέλος, γίνεται προσπάθεια να διατυπωθούν προτάσεις, συστάσεις και υποδείξεις ώστε να βελτιωθεί η γενική εικόνα της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και από την πλευρά των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου